Bank Spółdzielczy w Skórczu


Bank Spłódzielczy w Skórczu24.05.1866r. powstało Towarzystwo Rolnicze dla wsi Bobowo, niedaleko Skórcza, do którego zapisało się 94 członków. Jego założycielami byli: Juliusz Kraziewicz z Piaseczna, Franciszek Bojanowski - proboszcz Bobowa, Edward Kalkstein - ziemianin z pobliskiego Jabłówka, który został pierwszym prezesem tego towarzystwa. Towarzystwo Rolnicze w Bobowie w dniu 06.10.1866r. utworzyło spółkę pożyczkową, która zarejestrowana została w rejestrze handlowym jako" Towarzystwo Pożyczkowe dla Bobowa i okolicy", zapisało się do niej 64 członków (głównie rolników z Bobowa, Skórcza i Pączewa)
Dnia 25.11.1895r. w Sądzie Okręgowym w Starogardzie dokonano zarejestrowania nowego statutu, spółka przyjęła nazwę Bank Ludowy i miała siedzibę w Skórczu, choć faktycznie nadal działała w Bobowie.
W 1906r. siedzibą Banku został Skórcz, gdzie od 25.07.1867r. mieściła się siedziba kółka rolniczego. Tuż po wkroczeniu do Skórcza Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera w dniu 27.01.1920r, bank, na apel ówczesnych władz polskich przystąpił do gromadzenia środków pieniężnych oraz innych walorów na rzecz skarbu państwa i przeznaczył na Pożyczkę Odrodzenia Państwa 500 000 marek polskich.
Zarząd Banku stanowiły dwie osoby. Dyrektorem był Władysław Rezmer - kapitalista ze Skórcza, podskarbim - Ignacy Podlaszewski - miejscowy organista. Do Rady Nadzorczej należało 10 osób. Prezesem był Jan Górski - ziemianin z Mirotek, wiceprezesem Aleksander Raduński ze Skórcza.
Placówka ta dokonała w dniu 05.08.1922r. w Sądzie Powiatowym w Starogardzie zmiany statutu. Odtąd jej pełna nazwa brzmiała: "Bank Ludowy, spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Skórczu".
Radzie Nadzorczej od 25.04.1933r. do wybuchu II wojny światowej, przewodniczył Władysław Kreja, kupiec ze Skórcza, natomiast przewodniczącym Zarządu Spółdzielni był w tym czasie Stanisław Przybyła - bankowiec ze Skórcza pełniący obowiązki kierownika. W czasie II wojne światowej wielu działaczy banku zostało zamordowanych. Straty wojenne oszacowane zostały w latach 1946 - 1948 na wiele tysięcy złotych. Bank w Skórczu prawdopodobnie wznowił swoją działalność w 1946r. pierwszym prezesem reaktywowanego banku został Tadeusz Roliński, rolnik ze Skórcza, a kierownikiem - Ksawery Bogalecki
W 1950r. na Walnym Zgromadzeniu Bank Ludowy przekształcono w Gminną Kasę Spółdzielczą. Na czele wybranej Rady Nadzorczej, 5-cio osobowej Komisji Rewizyjnej stanął Tadeusz Roliński. We wrześniu 1956r. przyjęto nazwę Kasa Spółdzielcza. W 1957r prezesem Zarządu został Kazimierz Szwonka, natomiast funkcję kierownika placówki powierzono w roku 1960r Zygfrydowi Bogaleckiemu. Następowało odtąd ożywienie pracy organów samorządu banku. Instytucji nadano nową nazwę, która obowiązuje do dziś - Bank Spółdzielczy.
Aktualnie Bank prowadzi usługi w 4 placówkach: w jednostce macierzystej w Skórczu, w Oddziale w Pelplinie oraz w Filiach w Osieku i Morzeszczynie. Bank zrzeszał na dzień 3l lipca 2 763 członków i należy do najbardziej prężnie działających banków spółdzielczych w regionie.
Od 7 grudnia 2001 roku Bank Spółdzielczy w Skórczu mieści się w nowym budynku przy ul. Głównej 40A.